Vi hjälper dig med din ansökan både mot försäkringskassan samt kommuner.

Vi erbjuder kostnadsfri stöd och rådgivning (svenska, spanska och engelska). Vi kan hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter och vårdgivare. Vi är behjälpliga med ansökningar till din kommun samt till Försäkringskassan. Om du får avslag på din ansökan hjälper vi dig att överklaga beslutet och stödjer dig igenom processen och tar hjälp av vår jurist om behov finns.

Om du beviljas personlig assistans rekryterar vi personal efter dina individuella önskemål och behov. Du väljer själv hur delaktig du vill vara under rekryteringsprocessen.

En beskrivning av själva processen 

Det som avgör är hjälpbehovet när det kommer till grundläggande behov, som på och av klädning, matning, kommunikation med andra, sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper som berör din funktionsnedsättning. Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar behoven brukar vi oftast uppmana  att man skickar en ansökan till båda. Viktigt är att tala om för respektive instans att inte kommunicera med varandra utan att dom gör sina egna bedömningar enskilt.

Skriftlig ansökan

Ansökan om personlig assistans ska göras skriftligen. Färdiga blanketter finns på försäkringskassans som du kan använda. Vi är behjälpliga om du så vill med kontakten med kommunen eller Försäkringskassan. I det fallet du väljer att vi hjäper till så behöver du inte fylla i några blanketter utan vi hjälper dig med detta.

För att din ansökan skall vara så komplett som möjligt är det viktigt att skicka med styrka ditt behov med:

  • En ADL-bedömning – görs av en arbetsterapeut
  • Läkarintyg
  • Andra intyg som styrker dina behov

Vad sker sedan?

När du skickat in din ansökan till både kommun samt Försäkringskassan så kommer en handläggare ifrån din kommun och Försäkringskassan att besöka dig i ditt hem för att få en bild av din vardag och dina behov.

Om du får avslag

Om du får ett avslag, eller beviljas färre timmar än det du anser har behov för, har du alltid rätt att överklaga, allt detta stor i beslutet som skickas hem till dig. Förvaltningsrätten är första instansen man överklagar till. Får man avslag där kan du ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista steget är Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns ingen garanti att fallet tas upp i de olika ovannämnda instanserna. Att få en omprövning i Högsta förvaltningsdomstolen är väldigt svårt.

Vi kommer att vara med dig under hella processen samt vara behjälpliga om du anser att beslutet är fel samt om vi anser att det finns grund att agera i frågan.

 Omprövning av beslut

Försäkringskassan omprövning va tidigare  vartannat år, det som i folkmun kallades tvåårsomprövning. Dessa omprövningar sker inte längre efter beslut från regeringen under hösten 2018.

Omprövning av beslut från Försäkringskassan sker endast vid väsentligt ändrade förhållanden som rör den enskilde. Exempel på sådana väsentliga förändringar kan vara;

  • Flytt till bostad med särskild service.
  • Att beviljas ett omfattande annat samhällsstöd som helt eller delvis tillgodoser de behov som assistansersättningen avser.
  • Hjälpbehov vilka tidigare bedömts som egenvård blir i stället delegerad sjukvård. Om detta beror på att den enskildes hälsotillstånd är väsentligt ändrat kan det vara ett väsentligt ändrat förhållande hänförligt till den enskilde.

Nyttiga dokument: